Privacyverklaring
foto-inwinning

Hieronder vindt u onze Privacyverklaring aangaande foto-inwinning. Bij vragen naar aanleiding van deze privacy-verklaring, wijzen wij u graag op de veelgestelde vragen. Voor overige vragen kunt u zich richten aan privacy@camenai.com.

19 mei 2022

Dit is de privacyverklaring van CamenAI B.V. (hierna ‘Camenai’) met betrekking tot foto’s die worden ingewonnen vanaf de openbare weg met behulp van Camenai applicaties. Deze foto’s van de buitenruimte bevatten mogelijk persoonsgegevens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens in deze foto’s.

Herkenbare gezichten en kentekens die zichtbaar zijn op de foto’s worden omwille van privacy onherkenbaar gemaakt door middel van ‘blurring’. De geblurde foto’s worden opgeslagen in een database en via een gesloten online platform verwerkt. Relevante gegevens voor het beheer van de buitenruimte die zichtbaar zijn op de foto’s (zoals bijvoorbeeld de staat van het straatmeubilair en de aanwezigheid van zwerfvuil) worden door Camenai geanalyseerd. De foto’s en analyses van de buitenruimte worden vervolgens via een dashboard (hierna ‘Buitenruimte Dashboard’) ter beschikking gesteld aan de betreffende klanten van Camenai.

Camenai verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving en in lijn met deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Volgens de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke de partij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkersverantwoordelijke heeft op grond van de AVG diverse verplichtingen. Camenai vervult geregeld de rol van verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de inwinning van het beeldmateriaal, de verwerking van dit beeldmateriaal en de ter beschikking stelling hiervan via het Buitenruimte Dashboard.

Voor zover Camenai gezamenlijk met een andere partij het doel en de middelen vaststelt ten aanzien van de inwinning en verwerking, is er sprake van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer Camenai samen met een klant overeenkomt dat de Camenai applicatie wordt ingezet om foto’s te maken van de buitenruimte om zwerfafval te detecteren en waarbij de betreffende klant de Camenai applicatie gebruikt voor het inwinnen van deze beelden, Camenai deze beelden verder verwerkt en een zwerfafval detectie algoritme toepast op dit beeldmateriaal. In deze situatie zijn de activiteiten van zowel Camenai als haar klanten onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden gezamenlijk doel en middelen bepaald in het belang van zowel Camenai als haar klanten. Voor zover er sprake is van een dergelijke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, legt Camenai de afspraken met haar mede verwerkingsverantwoordelijke(n) vast in een passende overeenkomst conform de AVG.

Het verwerkte beeldmateriaal wordt door Camenai ter beschikking gesteld op het Buitenruimte Dashboard. Camenai draagt in dit verband een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer van de database en de ter beschikking stelling van de beelden. Klanten die het beeldmateriaal via het Buitenruimte Dashboard vervolgens gebruiken in haar eigen werkprocessen, zijn daarvoor eveneens zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk.

Voor sommige werkzaamheden geeft Camenai opdracht aan derde partijen om (een deel) van de beeldverwerking uit te voeren, waarbij mogelijk ook  persoonsgegevens aan deze partijen worden verstrekt. Dergelijke derde partijen zijn op grond van de AVG ‘Verwerker’ van Camenai. Voorbeelden hiervan zijn derde partijen die in opdracht van Camenai beeldmateriaal inwinnen of partners die beeldmateriaal automatisch analyseren. Met deze verwerkers worden afspraken gemaakt over de zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens die worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Er kan zich ook een situatie voordoen waarbij Camenai alleen in opdracht van een andere organisatie beeldmateriaal verwerkt en waarbij Camenai deze beelden niet voor eigen doeleinden verwerkt noch invloed heeft op de wijze waarop dit gebeurt (anders dan alleen ter beschikking stelling van een applicatie die hierin voorziet). In die situaties ligt de verantwoordelijkheid voor de verwerking volledig bij de opdrachtgever van Camenai en treedt Camenai op als ‘Verwerker’. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst om de veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Doel van de gegevensverwerking en rechtmatigheid

Camenai neemt foto’s van de buitenruimte om de omgeving in beeld te brengen en analyses te doen op deze omgeving om het beheer van de buitenruime te verbeteren. Camenai heeft een gerechtvaardigd belang om daarop mogelijk zichtbare persoonsgegevens in straatfoto’s te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. Dit gerechtvaardigde belang bestaat onder andere uit de vrijheid van ondernemerschap zoals opgenomen in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de EU en het hieruit voortvloeiende belang om haar klanten, andere belanghebbenden en de samenleving in bredere zin zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van foto’s van de buitenruimte in een database teneinde deze foto’s – onder stringente voorwaarden – verder te analyseren en de foto’s en de resultaten van de analyse ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties.

Het beeldmateriaal dat door Camenai wordt ingewonnen zorgt voor een beter inzicht in de buitenruimte en draagt daarmee bij aan een maatschappelijk belang om de steeds complexer wordende en snel veranderende omgeving beter te begrijpen en problemen tijdig op te sporen. Om te komen tot adequaat beheer van de buitenruimte in verband met:

 • Het verbeteren van mobiliteit (bijvoorbeeld parkeerdruk);
 • Het verbeteren van de leefbaarheid (bijvoorbeeld zwerfafval monitoring, onkruid detectie);
 • De gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld waterafvoer belemmeringen);
 • Het verhogen van de veiligheid (bijvoorbeeld wegdekkwaliteit, zichtbaarheid markeringen en verkeersborden); en
 • Overige publieke verantwoordelijkheden

is een transparant en actueel beeld van de buitenruimte essentieel. De belangen van de maatschappij als geheel zijn kortom gebaat bij de gegevensverwerking die Camenai verricht.

Om de buitenruimte efficiënt en effectief te analyseren middels grootschalige vastlegging en analyse van de buitenruimte is de vastlegging van (persoons)gegevens die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg onvermijdelijk. Deze vastlegging van de buitenruimte is immers nodig om een zodanig overzicht van en inzicht in de betreffende buitenruimte te kunnen genereren, opdat dit vergelijkbaar is met hetgeen een persoon waarneemt wanneer hij of zij dezelfde locatie fysiek zou bezoeken.

De belangen van Camenai en derden, waaronder de maatschappij als geheel, wordt door Camenai afgewogen tegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele rechten van betrokkenen in relatie tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarbij speelt een rol dat vrijwel alle gegevens die zichtbaar zijn op het beeldmateriaal, in het geheel niet of slechts als ongevoelige (persoons)gegevens kunnen worden beschouwd, die al zichtbaar zijn in de buitenruimte. Hierdoor zijn de potentiële nadelige gevolgen en risico’s voor eventuele betrokkenen minimaal.

Daarbij heeft Camenai diverse waarborgen getroffen om eventuele ongewenste gevolgen voor betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Een van deze maatregelen betreft ‘blurring’: omdat gezichten en kentekenplaten niet relevant zijn voor het doel van de verwerking, maakt Camenai gebruik van een geavanceerde softwaretool die gezichten en kentekens in de beelden automatisch detecteert en onherkenbaar maakt.

Het beeldmateriaal van Camenai is niet vrij toegankelijk. Klanten krijgen bovendien pas toegang tot het beeldmateriaal van Camenai nadat de ruwe gegevens zijn geblurd. Klanten krijgen verder geen toegang tot de volledige dataset, maar alleen tot de relevante geografische gebieden binnen de beelddatabase, die zij voor hun eigen doeleinden nodig hebben.

Camenai is van mening dat haar belangen in combinatie met de belangen van haar klanten in beginsel zwaarder wegen dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, mede omdat Camenai maatregelen heeft genomen om deze inbreuk te minimaliseren, zoals nog verder toegelicht onder ‘Bewaren en beveiligen’.

Bewaren en beveiligen

De foto’s van Camenai worden bewaard om te kunnen voldoen aan de doeleinden van verwerking en haar contractuele verplichtingen met afnemers. Opslag van de database met straatfoto’s welke binnen Europese landen zijn ingewonnen, vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

In de foto’s die Camenai inwint, opslaat, analyseert en ter beschikking stelt aan haar afnemers via het Buitenruimte Dashboard, wordt privacygevoelige informatie, te weten gezichten van herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). Ongeblurd beeldmateriaal wordt verwijderd nadat de blurring heeft plaatsgevonden.

Camenai heeft daarnaast diverse organisatorische en technische maatregelen ingericht om ervoor te zorgen dat toegang tot de gegevens door onbevoegden kan worden voorkomen, zoals:

 • Gescheiden verwerking van beeldmateriaal en andere gegevens;
 • Opslag op strikt beveiligde servers;
 • Versleutelde opslag op de inwinningsapparatuur;
 • Beperking van de toegang voor individuele gebruikers via username/password en voor zover onder ons eigen beheer multi-factor authenticatie;
 • Informatieverstrekking aan medewerkers over hun verplichtingen met betrekking tot de rechtmatige verwerking van het beeldmateriaal en de gegevens die uit dit materiaal zijn afgeleid;
 • Inrichting van een meldproces voor beveiligingsincidenten (datalekken).

Informatieverstrekking en toezicht

Via de eigen website verstrekt Camenai informatie over inwinprojecten. Voor zover er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van het beeldmateriaal, worden betrokkenen (ook) geïnformeerd via de website van die partij.

Daarnaast heeft Camenai een toezichthouder aangesteld op de verwerking van persoonsgegevens, een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG houdt binnen Camenai toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens

Uw rechten

U kunt als betrokkene bij onze foto’s (bijvoorbeeld omdat uw woning is gefotografeerd of omdat u vermoedt zelf op onze foto’s in beeld te zijn) ons verzoeken om inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van uw gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiertoe schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via privacy@camenai.com, via de contactpagina of per post via onderstaand adres:

Camenai
Europalaan 400
3526 KS Utrecht

Indien u een verzoek indient tot inzage, kunnen wij u – om misbruik te voorkomen – vragen om aantoonbaar te maken dat u ook daadwerkelijk de betrokkene bent  in relatie tot het verzoek (zoals bijvoorbeeld eigenaar van een woning waaromtrent u inzage wenst).

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op een verwerking die Camenai in gezamenlijke verantwoordelijkheid met een andere partij uitvoert, wordt uw verzoek ook doorgestuurd aan die partij en vindt afhandeling in overleg plaats. Indien uw verzoek onder de verantwoordelijkheid van een andere partij valt, dan zal Camenai uw verzoek naar die partij doorsturen voor afhandeling. Camenai informeert u in dergelijke gevallen hierover.

Camenai gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens en zet zich in om eventuele verzoeken of bezwaren adequaat af te handelen. Mocht u van mening zijn dat dit niet naar tevredenheid verloopt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen via deze website worden gepubliceerd.